เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo เทศบาลตำบลหนอแคนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo เทศบาลตำบลหนองแคน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องใน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกองทุนขยะชุมชนตำบลหนองแคน
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 2,6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1,4,5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo เยี่ยมผู้กักตัว 14 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ร้องเรียนง่ายๆ ผ่านไลน์ ตามนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
photo โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประสาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสำรวจข้อมูล ผู้ด้อยโอกาสที่มีความที่เสียงสูงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์