เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบำเพ็ญ เชื้อวังคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 087-4280147
นายสมเภท สุคำภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 083-4098269
นายสุภาพ เชื้อคำจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 085-0096520
นายเปลี่ยน สุคำภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 089-9401800
นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 0802832058
account_box สภาเทศบาลตำบลหนองแคน
นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภา อบต.
โทร : 094-3862154
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 080-3066890
นายไวพจน์ เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 092-4028105
นายศรัญย์ ไชยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-1392128
นายธีรวัฒน์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-5298003
นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 096-9313168
นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-9953760
นายยศศักดิ์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-4102574
นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-0041739
นางสาวบางแสน สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 064-5023118
นางสุรีรัตน์ บัวสุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 086-0520009
นายธุระ เชื้อวังคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-9676424
account_box สำนักปลัด
นางนุศราณ์ บุทธิจักร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2480581
นายวัฒนา วงค์สินไชย
MR. WATTANA WONGSINCHAI

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธุ์
MISS SIRIWAT POOTPAN

นิติกรชำนาญการ
จ่าเอกวัชราวุธ คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สิบเอก วุฒิกร เชื้อคำจันทร์
(SGT) WUTTIKHORN CHUEAKHAMCHAN

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุฬาวรรณ โคตรลือไชย
นักพัฒนาชุมชนขำนาญการ
นางสาววลัยพร เชื้อวังคำ
MS. WALAIPHORN CHUEAWANGKHAM

พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแคน
นางนุศราณ์ บุทธิจักร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนิรุตติ ตระดวงดี
MR. MR. NIRUTTI TRADOUNGDEE

ผู้อำนวยการกองช่าง
นางประไพ คำมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัลย์ณภัส สุพร
MS. KANNAPAT SUPHORN

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวทัศรี อาจวิชัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box กองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิรประภา สาธุชาติ
MS. SIRAPRAPA SATHUCHART

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเตือนใจ หอกคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
account_box กองช่าง
นายนิรุตติ ตระดวงดี
MR. NIRUTTI TRADOUNGDEE

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธวัชชัย สุคำภา
MR. THAWATCHAI SUKHAMPA

นายช่างโยธา
นางสาวกัลยรัตน์ พนมเสริฐ
MS. KANYARAT PANOMSERT

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาคม บุญคำ
MR. ARKHOM BOONKHAM

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงษ์ศธร แคลลา
MR. PONGSATHORN KALLA

พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางประไพ คำมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชื้น เชื้อคำจันทร์
MR. CHUEN CHUEAKHAMCHAN

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสฤทธิ์ เชื้อคำจันทร์
MR. SARIT CHUEAKHAMCHAN

พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวกัลย์ณภัส สุพร
MS. KANNAPAT SUPHORN

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายธนวัฒน์ คำมุงคุณ
MR. THANAWAT KHAMMUNGKOON

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวทัศรี อาจวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวทัศรี อาจวิชัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุไรรัตน์ เหง้าโอสา
MS. URAIRAT NGAOOSA

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง
นางสาวดอกไม้ เชื้อวังคำ
MS. DOKMAI CHUEAWANGKHAM

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง
นางสาวนิภารัตน์ สุคำภา
MS. NIPARAT SUKHAMPA

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง
นางพรรณิกา จิตอามาตย์
MS. PANNIKA CHITAMART

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านหนองแคน
นางสาวรัตติกาล สืบเรือง
MS. RATTIKARN SUEPRUANG

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านหนองแคน
นางกุลจิรา ตะดวงดี
MS. KUNCHIRA TADUANGDEE

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านโพนไฮ
-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวดัชนี สาธุชาติ
MS. DATCHANEE SATHUCHART

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬารัตน์ สุคำภา
MS. CHURARAT SUKHAMPA

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา เรืองสวัสดิ์
MS. RUNGNAPA RUANGSAWAT

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาณี โซ่เมืองแซะ
MS. WANEE SOMUANGSAE

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลทิพย์ สมบูรณ์
MS. KAMONTIP SOMBOON

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายบุญไล เชื้อคำจันทร์
MR. BOONLAI CHUEAKHAMCHAN

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก