ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง