ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง