ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลงวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง