ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง